BIM100 มะเร็ง

มะเร็งเกิดจากภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ไม่สามารถสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งไว้ได้

ปัจจุบัน  การรักษามะเร็งที่ปลอดภัยและเป็นวิธีธรรมชาติมากที่สุด

คือการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Killer t cell หรือ Nk cell ในร่างกายของเราเองให้แข็งแรงขึ้น  แล้วมาสู้เซลล์มะเร็ง  นอกจากร่างกายจะแข็งแรงขึ้นแล้ว  ยังเป็นวิธีที่ปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียงอีกด้วย

งานวิจัย BIM100 นวัตกรรม APCO นับเป็นวิธีธรรมชาติที่ไม่มีผลข้างเคียง และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งมากที่สุด

ซึ่งเป็นการทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มขึ้น แล้วสามารถมาต้าน ต่อสู้เซลล์มะเร็งได้เองด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นครับ

โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา